Правила за участие в игри

ТОЧКА ПЪРВА - ОРГАНИЗАТОР НА ИГРИТЕ

Организатор на игрите в INSTAGRAM и Facebook е "ИМПУЛС 20" ЕООД, гр.Кричим.

 

Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на игрите както и на условията за ползване на Instagram и Facebook.

 

Официалните правила са публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на игрите.

 

Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на страниците в Instagram и Facebook в съответствие с правилата за ползване на Instagram и Facebook, както и да допълва или променя oфициалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване.

 

Тези игри по никакъв начин не са одобрени, администрирани или свързани с Instagram или Facebook. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с игрите, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Instagram или Facebook. Всеки участник в игрите предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Instagram или Facebook.

 

 

ТОЧКА ВТОРА - ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРИТЕ

Игрите се организират и провеждат на територията на Република България.

 

ТОЧКА ТРЕТА - ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРИТЕ

Продължителността на игрите е винаги в рамките на 1 до 10 дни, като участниците следва да публикуват своите коментари под съответния пост.

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Игрите са отворени за участие на всички физически лица над 18-годишна възраст, с изключение на служителите на ИМПУЛС 20 ЕООД, както и членове на семействата им.

 

С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години, а в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тези игри. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящите игри.

 

Всички лица, ненавършили 18 години следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в игрите или да предоставят свои лични данни.

 

В случай че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане, по преценка на Организатора, награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.

 

 

ТОЧКА ПЕТА - МЕХАНИЗЪМ НА ИГРИТЕ

Всеки желаещ да участва в игрите трябва да посети https://www.impulsebg.com/game-rules и да се запознае с Официалните правила на игрите.

 

Всеки желаещ да участва в игрите трябва да има профил в Instagram или Facebook, според Условията за ползване на платформите.

 

Всеки желаещ да участва в игрите,  ще бъде приканен да остави своя коментар под съответния пост в Instagram или Facebook, като може да се изисква да тагне познат или приятел, който съшщо да участва в игрите.

 

За валидно участие се счита всеки коментар, публикуван под обявяващия началото на игрите пост на страниците на ИМПУЛС в Instagram или Facebook, в съответствие със сроковете, описани в ТОЧКА ТРЕТА, както и условията, описани в ТОЧКА ЧЕТВЪРТА и ТОЧКА ПЕТА.

 

След края на периода на игрите, участника или участниците, изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий, ще получат награди. Имената на победителите ще бъдат обявени на страниците на ИМПУЛС в Instagram или Facebook.

 

 

ТОЧКА ШЕСТА - ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Ще бъдат изтеглени един или двама победители. Наградите в игрите са във вид на Ваучер за пазаруване или дрехи.

Стойността на наградите не надвишава 100 лв.

 

 

ТОЧКА СЕДМА - УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Организаторът ще уведоми победителя за наградата чрез публикация в Instagram Story на страницата на @shopimpulsebg в Instagram или като пост във Facebook страницата на ИМПУЛС. 

 

В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 48 часа след уведомяването за спечелване на награда, наградата не може да бъде прехвърляна на друго лице.

 

Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на награда: имена, телефонен номер за контакт, e-mail адрес, пощенски адрес или друга необходима информация. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на игрите и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече.

 

Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.

 

До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.

 

Участник, който спечели награда, се съгласява неговото име и профилна снимка бъдат публикувани в страницата на ИМПУЛС в Instagram или Facebook.

 

 

ТОЧКА ОСМА - НЕ СЕ ДОПУСКА

Организаторът няма да разглежда коментари, които:

 

- порнографско или нецензурно съдържание;

- не отговарят на изискванията по ТОЧКА ЧЕТВЪРТА;

- увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;

- рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;

- рекламират политически идеи или съобщения;

- съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;

- нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;

- препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;

- съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;

- не са авторски;

- се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на ИМПУЛС; не трябва да вредят на марката или имиджа;

- омаловажават фирмата ИМПУЛС или лице, или група, участващи в игрите, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на фирмата.

 

Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият коментарите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.

 

Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.

 

Публикуваните под поста на игрите коментари в Instagram или Facebook, ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи.

 

Организаторът на Играта не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.

 

Ако Организаторът не може да осъществи контакт с участника в рамките на 48 часа, участникът не даде адрес за доставка или даденият адрес е неточен и/или непълен, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата. В този случай, по преценка на Организатора, наградата ще бъде предоставена на друг участник, посредством повторно теглене, което ще бъде обявено публично в Instagram или Facebook.

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА - ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на игрите не носи отговорност за публикуваните коментари и няма да участва като страна по съдебни производства за коментари, публикувани в рамките на игрите.

 

Всички коментари, публикувани след определения краен срок на игрите, нямат право да участват в игрите.

 

Организаторът на игрите няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на игрите.

 

Организаторът на игрите не отговаря за качеството на наградите.

 

Организаторът на игрите не носи отговорност за каквито и да били технически неизправности и посегателства на и срещу платформите Instagram или Facebook, включително и посегателства над страницата на ИМПУЛС в Instagram или Facebook

 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА - ПАРИЧНА ЗАМЯНА

Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимото право да прекрати игрите по всяко време, обявявайки това в съответствие с ТОЧКА ПЪРВА, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

 

 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на игрите и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

 

 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в игрите участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в игрите и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на игрите и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, профилна снимка в Instagram, Facebook или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в интернет материали от Организатора за нуждите на игрите, като не се дължи заплащане от негова страна.

 

С участието си в игрите участниците дават изричното си съгласие публикуваните от тях коментари да бъдат използвани от Организатора на игрите за целите и нуждите на игрите и в частност дава съгласието си за публичното им показване.